Lista zawodów, które nie wymagają informacji starosty

1 lipca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2018 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców. Do rozporządzenia dodany został załącznik, zawierający wykaz zawodów, w przypadku których wojewoda wydaje zezwolenia na pracę bez konieczności uzyskania informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy.

Wskazać należy, że nowe przepisy mają zastosowanie do spraw z zakresu wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców oraz udzielania zezwoleń na pobyt czasowy. Przepisy nowego rozporządzenia stosuje się do wniosków złożonych od 1 lipca 2018 r. oraz do spraw wszczętych i nie zakończonych przed wejściem w życie rozporządzenia. Korzyścią dokonanej zmiany jest to, że upraszcza ona procedurę wydawania zezwoleń na pracę w przypadkach podejmowania prac w większej ilości zawodów (określonych w załączniku do rozporządzenia) niż miało to miejsce pod rządami wcześniej obowiązującego rozporządzenia. Obecnie wykaz zawodów obejmuje 289 zawodów (283 zawody ujęte w 32 grupach elementarnych i 6 pojedynczych zawodów).

Uproszczenie procedury polega na tym że w przypadku zawodów ujętych w wykazie wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności przedstawienia informacji starosty, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy).

Zgodnie z art. 114 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach zwolnienie to stosowane będzie także w przypadku zezwoleń na pobyt czasowy i pracę.

Poniżej podajemy wykaz nowych zawodów zwolnionych od konieczności uzyskania informacji starosty:

 • Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji,
 • Inżynierowie elektrycy,
 • Lekarze specjaliści ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty,
 • Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji,
 • Analitycy systemów komputerowych,
 • Specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych,
 • Projektanci aplikacji sieciowych i multimediów,
 • Programiści aplikacji,
 • Projektanci i administratorzy baz danych,
 • Technicy elektrycy,
 • Technicy elektronicy i pokrewni,
 • Murarze i pokrewni,
 • Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni,
 • Dekarze,
 • Spawacze i pokrewni,
 • Ślusarze i pokrewni,
 • Elektrycy budowlani i pokrewni,
 • Kierowcy samochodów ciężarowych,
 • Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych,
 • Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo transportowych i pokrewni.

Po więcej informacji zachęcamy Państwa do skontaktowania się z nami !

Dowiedz się też jak zatrudnić cudzoziemca.