Polityka prywatności i warunki korzystania z usług Google

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES

Wprowadzenie

W pełni respektujemy i szanujemy prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających nasz serwis internetowy. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia danych oraz postępowania z informacjami uzyskiwanymi za pośrednictwem naszej strony internetowej (dalej: „Serwis”). Serwis ma charakter informacyjny i przedstawia zakres usług świadczonych przez Grupa Griffin Sp. z o.o.

Informacje zawarte w treści niniejszej Polityki prywatności są sprawdzane pod kątem poprawności. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem przez użytkowników z Serwisu jest GRUPA GRIFFIN Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni pod adresem: ul. Władysława IV 42/21, 81-395 Gdynia, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000655313, NIP 5862313171, REGON 366172039 (dalej: Administrator”).

Dane kontaktowe administratora danych osobowych:
GRUPA GRIFFIN SP. Z O. O.
Władysława IV 42 / 21, 81-395 Gdynia
Polska/ Poland
Email: sekretariat@kancelaria-griffin.pl, tel. +48519772519

Zbieranie danych osobowych za pośrednictwem Serwisu

Dane osobowe użytkowników Serwisu są zbierane i przetwarzane w zależności od sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. Dane osobowe użytkownika mogą być zbierane i przetwarzane w związku ze świadczeniem usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w tym w związku z operacyjnością Serwisu i przeglądaniem treści dostępnych w Serwisie, zamówieniem kontaktu telefonicznego, przesyłaniem aplikacji do pracy, korzystaniem z formularza kontaktowego.

Rodzaj przetwarzanych danych

Dane identyfikacyjne, takie jak imię (imiona), nazwisko (nazwiska), dane kontaktowe (adres pocztowy, e-mail, numer(y) telefonu), podpis, obywatelstwo/narodowość, wiek, płeć, data urodzenia, miejsce urodzenia, numer identyfikacyjny , numer paszportu.

Dane zawodowe, takie jak CV, bez względu na to, czy jesteś pracownikiem Kancelarii, czy kandydatem na stanowisko.

Dane informatyczne, takie jak konto użytkownika, identyfikatory plików cookie i inne technologie śledzenia, znaczniki identyfikacji radiowej, dzienniki aktywności (z narzędzi i protokołów, aplikacji, kontroli dostępu itp.), hasła dostępu do systemów informatycznych i/lub stron internetowych.

Cele przetwarzania danych osobowych

Przeglądarki internetowe / administracja

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do celów administracyjnych, w tym do lepszego zrozumienia, w jaki sposób nasi klienci, strony trzecie uzyskują dostęp do naszych stron internetowych i z nich korzystają; dostarczanie raportów potencjalnym partnerom, usługodawcom i innym osobom; w celu wdrożenia i utrzymania bezpieczeństwa, ochrony przed piractwem, zapobiegania oszustwom i innych usług zaprojektowanych w celu ochrony naszych klientów, partnerów i nas; oraz do egzekwowania naszych zasad i procesów.

Komunikacja

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do komunikowania się z Tobą. Możemy komunikować się z Tobą na różne sposoby, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli wyraziłeś na to zgodę.

Rekrutacja

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w procesie rekrutacji.
Wykonywanie działalności biznesowej i obsługi klienta
Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do działań związanych ze sprzedażą i obsługą klienta, w tym do zarządzania relacjami z klientami, do wsparcia technicznego lub do innych podobnych celów oraz do zakładania i utrzymywania kont klientów.

Badania i rozwój

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do celów badawczo-rozwojowych, w tym ulepszania naszych stron internetowych, aplikacji, usług i doświadczeń klientów oraz do innych celów badawczych i analitycznych poświęconych ulepszaniu naszych produktów, usług, działalności, operacji i procesów.

Aby spełnić zobowiązania prawne

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu wypełnienia obowiązujących zobowiązań prawnych, w tym odpowiadania wnioski właściwych władz publicznych o ujawnienie informacji, a także w celu przestrzegania wymogów dotyczących kontroli bezpieczeństwa IT.

Aby chronić nas i innych

Tam, gdzie uważamy, że konieczne jest zbadanie, zapobieganie lub podjęcie działań dotyczących nielegalnych działań, podejrzeń o oszustwo, sytuacji związanych z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby lub naruszenia zasad, warunków i innych zasad.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych użytkowników Serwisu są przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 18 ust. 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Podstawą prawną przetwarzania danych osób korzystających z zamówienia kontaktu telefonicznego, czy też formularza rekrutacyjnego/kontaktowego jest zgoda użytkownika wyrażona w formie oświadczenia elektronicznego typu checkbox. Podstawą prawną przetwarzania danych w celach analitycznych i marketingowych zbieranych z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics, a także profilowania użytkownika Serwisu (poprzez dostosowanie treści reklamowych w formie graficznej (Reklamy displayowe)) jest wyraźna zgoda użytkownika wyrażona przy wejściu do Serwisu.

Informacje o odbiorcach danych osobowych i przekazaniu danych do państwa trzeciego

Dane użytkowników, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych w celach analitycznych i marketingowych zbieranych z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics, a także na profilowanie (poprzez dostosowanie treści reklamowych w formie graficznej (Reklamy displayowe)) przy wejściu do Serwisu zostaną powierzone spółkom z grupy Google na potrzeby stosowania narzędzi analitycznych Google Analytics oraz dostarczania dopasowanych treści reklamowych.

Więcej szczegółowych informacji o polityce Google pod poniższym linkiem:

https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Podane za pośrednictwem Serwisu numery kontaktowe zostaną ujawnione operatorowi usług telekomunikacyjnych, z usług których korzysta Administrator oraz zewnętrznemu dostawy informatycznemu na potrzeby zapewnienia obsługi systemu bazy handlowej Administrator

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane użytkowników Serwisu przetwarzane są do czasu realizacji danej usługi drogą elektroniczną, zaś w dalszym okresie w zakresie uzasadnionym profilowaniem (w przypadku wyrażenia wyraźnej zgody na profilowanie przy wejściu do Serwisu) oraz ewentualnie w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi.

Dane przetwarzane w celach analitycznych i marketingowych będą przetwarzane bezterminowo do czasu wycofania zgody.

Prawa osób, których dane dotyczą

Informujemy, iż każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz może żądać ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane są przetwarzane przysługuje skarga do organu nadzorczego.

Informacja, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym/umownym oraz konsekwencje niepodania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, które są niezbędne do korzystania z danej funkcjonalności Serwisu może uniemożliwić użytkownikowi korzystanie z tej funkcjonalności.

Profilowanie

Przy wejściu do Serwisu użytkownik może wyrazić zgodę na profilowanie. W takim wypadku zachowania użytkownika w sieci (w tym ujawnione w ten sposób zainteresowania użytkownika) będą monitorowane poprzez rejestrowanie historii przeglądania Serwisu lub miejsca zamieszkania za pomocą plików cookies w celu dostarczenia treści reklamowych dostosowanych do ujawnionych zainteresowań, tj. treści reklamowych w formie graficznej (Reklamy displayowe).

Informcje o wykorzystaniu dancyh osobowych przez Google:

https://policies.google.com/technologies/partner-sites

 

Przeglądanie Serwisu i jego podstron

Wejście do Serwisu wiąże się z koniecznością ujawnienia adresu IP oraz danych osobowych zbieranych za pośrednictwem plików cookies i innych technologii umieszczanych przez Serwis na urządzeniu, z którego korzysta użytkownik. Dzieje się tak, ponieważ każde urządzenie podłączone do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP, na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią.

Dodatkowo – jednak wyłącznie w przypadku wyrażenia stosownej zgody przy wejściu do Serwisu – Serwis gromadzi dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Administrator analizuje gromadzone dane korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy. Aktualnie Administrator korzysta z narzędzi Google Analytics, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu. Informacje te będą wykorzystywane wyłącznie do zbiorczych, anonimowych opracowań statystycznych, co pozwoli na ulepszanie produktów i obsługi klienta niniejszego Serwisu.

W przypadku wyrażenia zgody na profilowanie Administrator wykorzysta narzędzia Google Analytics także w celu monitorowania zachowań użytkownika Serwisu poprzez rejestrowanie historii przeglądania Serwisu lub miejsca zamieszkania za pomocą plików cookies w celu dostarczenia treści reklamowych dostosowanych do ujawnionych zainteresowań, tj. treści reklamowych w formie graficznej (Reklamy displayowe).

Bezpieczeństwo gromadzonych danych

Dane osobowe i inne dane o charakterze nieosobowym zgromadzone za pośrednictwem Serwisu przechowywane są na bezpiecznym serwerze a dostęp do danych ma wyłącznie upoważniony personel, przeszkolony z zakresu ochrony danych osobowych i zabezpieczeń systemu informatycznego, jak również zobowiązany do zachowania ścisłej poufności. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych zgodnych z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Środki zabezpieczenia danych zostaną dostosowane do wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), które ma zastosowanie od 25 maja 2018 roku.

Nasz personel zobowiązany jest do stosowania weryfikacji dostępu do serwera oraz konta użytkownika. Dostęp do sieci zabezpieczamy oprogramowaniem typu firewall odpowiedniej klasy. Dodatkowo instalujemy programy antywirusowe na serwerze oraz każdej stacji roboczej będącej w posiadaniu naszego personelu.

Administrator wdrożył i stosuje organizacyjne środki bezpieczeństwa zgodne z przepisami prawa.

PYTANIA, REKLAMACJE I WSPARCIE TECHNICZNE

W celu uzyskania informacji dotyczących świadczonych usług lub wsparcia technicznego, użytkownik Serwisu może wysłać zapytanie bezpośrednio do obsługi zajmującej się wsparciem technicznym na adres: sekretariat@kancelaria-griffin.pl Zapytania oraz reklamacje będą rozpatrywane na bieżąco. Odpowiedź zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w zapytaniu (reklamacji).

PLIKI COOKIES

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Zbieranie tych informacji umożliwia zapewnienie prawidłowego dostępu do Serwisu, w szczególności optymalizacji korzystania ze stron internetowych, pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
d) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu:,
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Pliki cookies, o których mowa w lit. a), b) i c) powyżej stosowane są automatycznie, z racji tego że są niezbędne do korzystania z Serwisu.

Pliki cookies, o których mowa w lit. d) i e) powyżej stosowane są wyłącznie za uprzednią wyraźną zgodą użytkownika wyrażoną przy wejściu do Serwisu.

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownicy mogą także samodzielnie zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam. Użytkownicy mogą również również skorzystać z programu blokującego Google Analytics.

Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies, o których mowa w lit. a), b) i c) mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Zmiana ustawień w zakresie stosowania plików cookies, o których mowa w lit. d) i e) powyżej nie powinna w żadnym stopniu ograniczyć możliwości korzystania z Serwisu.
Dla Państwa wygody serwis gov.pl używa plików cookies po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Nie zawierają one żadnych danych osobowych.
Serwisy obce, do których niekiedy odsyła Serwis, mogą używać także innych plików cookies niż wymienione powyżej, w tym w szczególności plików umożliwiających logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. Tego rodzaju pliki cookies to:
w serwisie youtube.com – zawierające preferencje użytkownika, oraz liczydło kliknięć; polityka prywatności serwisu YouTube opisana jest pod adresem: http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/,
w serwisie player.vimeo.com i av.vimeo.com – pozwalające na zalogowanie się, a także cookies umieszczane przez reklamodawców w celu dopasowania treści i form reklam; polityka plików cookies serwisu Vimeo dostępna jest pod adresem http://vimeo.com/cookie_policy.

W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.

Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.
Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome
Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

Internet Explorer
Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

Mozilla Firefox
Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

Opera
Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

Safari
Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję

 

Wykorzystanie danych osobowych przez Google - polityka prywatności:

https://policies.google.com/privacy

Warunki korzystania z usług Google

Jak Google używa danych z witryn i aplikacji, które korzystają z naszych usług – Prywatność i warunki – Google