Klauzula informacyjna RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Spółka GRUPA GRIFFIN Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ulicy Władysława IV 42/21 jest administratorem Pana danych osobowych (dalej Administrator).

Przetwarzamy Pana dane osobowe w  związku z wykonywaniem umowy.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy, zrealizowania zlecenia, z którą Pani/Pan zwraca się  do Administratora. Podstawą przetwarzania danych osobowych może być art. 6, ust. 1 lit. b, c lub e RODO tj.:

  • realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  • wykonywanie przez Administratora zadań realizowanych w interesie Pani/Pana
  • wykonywanie umowy, której stroną może być Pani/Pan lub podjęciem działań na Pani /Pana

żądanie, przed zawarciem umowy;

Precyzyjne ustalenie podstawy przetwarzania będzie możliwe po analizie charakteru sprawy.

Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, stanowić może jednakże warunek zawarcia umowy.

Przetwarzane dane osobowe, w tym przez osoby upoważnione, możemy przekazać,  podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, naszym zleceniodawcą, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, informatyczne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową działającym na nasze zlecenie, innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, których udział jest konieczny do realizacji odpowiedniego procesu, m.in.: organy i urzędy państwowe lub samorządowe.

Przetwarzamy dane przez czas niezbędny aby osiągnąć cel przetwarzania. Po zakończeniu go, archiwizujemy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Z uwagi na ustawowe okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, dane osobowe usuwane są po upływie okresu przedawnienia dla konkretnych roszczeń licząc od końca roku, w którym zrealizowano cel przetwarzania danych.

Co do zasady, nie będzie występowało przekazanie danych poza EOG, chyba że z charakteru sprawy będzie Pani/Pan wiedziała/ł o takim przekazaniu danych poza EOG i będzie to niezbędne w celu realizacji umowy/zlecenia.  Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak i nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

Wszelkie pytania w zakresie danych osobowych prosimy kierować na email: sekretariat@kancelaria-griffin.pl.