Zezwolenie na pracę a zmiana pracodawcy

Bardzo często w naszej Kancelarii spotykamy się z przekonaniem pracodawców, że dotychczasowy dokument posiadany przez cudzoziemca zezwalający na legalną pracę (czy to będzie oświadczenie o powierzeniu pracy, zezwolenie na pracę, czy Karta Pobytu z dostępem do rynku pracy) pozostaje ważny przy zmianie pracodawcy i umożliwia im natychmiastowe zatrudnienie cudzoziemca w swojej firmie. Wydaje nam się, że skoro pracownik już otrzymał zezwolenie na pracę w Polsce, to może ją wykonywać bez żadnych przeszkód. Niestety jest to MIT, a w praktyce przepisy są o wiele bardziej złożone.

Każdy dokument stwierdzający legalność wykonywania pracy przez obcokrajowca przewiduje ściśle określone warunki tej pracy, takie jak:

  • wskazanie pracodawcy,
  • stanowisko obcokrajowca,
  • obowiązki związane z wykonywaniem pracy,
  • formę zatrudnienia i
  • wynagrodzenie.

Wszystkie te warunki składają się na całość legalności zatrudnienia cudzoziemca w Polsce. Co za tym idzie, należy do nich przykładać ogromną uwagę, ponieważ nawet drobna zmiana wiążąca się z pogorszeniem sytuacji cudzoziemca, musi zostać zgłoszona do organu wydającego zezwolenie, np. obniżenie wynagrodzenia, zmiana stanowiska pracy, nawet jeżeli pracodawca pozostaje ten sam. Tym bardziej zmiana pracodawcy wymaga tego, żeby każdy nowy pracodawca indywidualnie ubiegał się o dokumenty legalizujące pracę dla cudzoziemca. Wiąże się to z natychmiastowym zawiadomieniem organów i wystąpieniem z nowym wnioskiem.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli pracodawca nie dopełni obowiązku i nielegalnie zatrudni cudzoziemca w swojej firmie, będzie podlegał karze grzywny od 1 tysiąca złotych do 30 tysięcy złotych. Sam zatrudniony, również może ponieść konsekwencje finansowe. Najmniejszy wymiar grzywny dla cudzoziemca to 1 tysiąc złotych. Dodatkowo, cudzoziemiec może zostać zobowiązany do opuszczenia Polski. Również zezwolenie na pracę może zostać uchylone, a sam pracodawca może mieć trudności z zatrudnieniem cudzoziemców w przyszłości.

Z kolei według ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pracodawca ma obowiązek weryfikować podstawę przebywania swoich zagranicznych pracowników w Polsce. Za zatrudnienie osoby nielegalnie przebywającej w naszym kraju grozi kara finansowe w wysokości do 10 tysięcy złotych.  

Po więcej informacji zachęcamy Państwa do skontaktowania się z nami !

Dowiedz się też o legalizacji pobytu w Polsce.