Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca- w pigułce

Zezwolenie na pracę to najczęstsza i najbardziej pewna forma na zatrudnienie cudzoziemca w Państwa firmie. Odpowiadamy na najbardziej nurtujące pytania i wyjaśniamy procedurę jak złożyć wniosek o zezwolenie na pracę, a także odpowiadamy na pytanie czy można pracować bez zezwolenia na pracę i komu przysługuje to prawo.

Czym jest zezwolenie na pracę?

Zezwolenie na pracę jest dokumentem, który uprawnia cudzoziemca do podjęcia legalnej pracy w Polsce pod warunkiem, że cudzoziemiec ten posiada wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy pozwalające na podjęcie w Polsce pracy.

Kto wydaje zezwolenie na pracę?

Wydawane jest przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego bądź ze względu na siedzibę podmiotu, do którego cudzoziemiec jest delegowany. Zezwolenie wydawane jest wyłącznie na pisemny wniosek podmiotu, który chce powierzyć pracę cudzoziemcowi. Mówiąc prościej, zezwolenie na pracy wydawane jest na wniosek pracodawcy.

Co zawiera zezwolenie na pracę?

Zezwolenie określa podmiot powierzający wykonywanie pracy przez cudzoziemca, stanowisko lub rodzaj pracy wykonywanej przez cudzoziemca, najniższe wynagrodzenie, które może otrzymywać cudzoziemiec na danym stanowisku, wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu, rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy oraz okres ważności zezwolenia. Warto pamiętać, że wszystkie warunki zatrudnienia, które zostaną zawarte we wniosku o zezwolenie na pracę, muszą być następnie dotrzymane przez pracodawcę. Oznacza to, że warunki zatrudnienia nie mogą się dla cudzoziemca pogorszyć w porównaniu z tym, co zostało wskazane przez Państwa w celu wydania zezwolenia na pracę.

Czy zezwolenie na pracę jest zawsze potrzebne?

Bez zezwolenia na pracę mogą w Polsce pracować m.in. cudzoziemcy:

 • posiadający status uchodźcy nadany im w Polsce,
 • którzy otrzymali ochronę uzupełniającą w Polsce,
 • posiadający zezwolenie na pobyt stały,
 • posiadający zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE wydane w Polsce lub w wyjątkowych sytuacjach udzielone przez inne państwo członkowskie UE,
 • posiadający zgodę na pobyt tolerowany w Polsce,
 • korzystający z ochrony czasowej w Polsce,
 • korzystający z ochrony humanitarnej w Polsce,
 • posiadający zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce udzielone w związku z zawarciem małżeństwa z obywatelem polskim lub cudzoziemcem posiadającym status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE, pobyt tolerowany lub ochronę czasową nadaną mu w Polsce,
 • którzy w wyniku sytuacji życiowej – takiej jak np. śmierć małżonka obywatela UE lub rozwód z obywatelem UE – zachowali prawo do pobytu na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce,
 • którzy złożyli w terminie kompletny wniosek o przedłużenie zezwolenia na pobyt czasowy, jeśli bezpośrednio przed złożeniem wniosku mieli prawo do pracy bez zezwolenia,
 • posiadający ważną Kartę Polaka,
 • prowadzący szkolenia, biorący udział w stażach zawodowych, pełniący funkcje w programach realizowanych w ramach działań UE lub innych międzynarodowych programach pomocowych,
 • będący nauczycielami języków obcych, którzy wykonują pracę w przedszkolach, szkołach, placówkach, ośrodkach, zakładach kształcenia nauczycieli lub kolegiach,
 • pracujący do 30 dni w roku kalendarzowym jako naukowcy lub artyści.

Po więcej informacji zachęcamy Państwa do skontaktowania się z nami !