Wniosek o zezwolenie na pracę- opłata

Zezwolenie na pracę jest dokumentem, które uprawnia cudzoziemcę do pracy w Polsce. Każdy cudzoziemiec, który na mocy przepisów nie jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w Polsce, chcący podjąć zatrudnienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi posiadać odpowiednie zezwolenie. Stroną postępowania administracyjnego jest pracodawca, co oznacza, że o wydanie zezwolenia wnioskuje pracodawca, który ma zamiar zatrudnić obcokrajowca, nie sam cudzoziemiec. Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca wraz z wymaganymi dokumentami powinien być złożony co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem zatrudnienia bądź przedłużenia zatrudnienia cudzoziemca. Zezwolenie na pracę jest wydawane na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata i może być przedłużone.

Polskie przepisy przewidują 5 różnych rodzajów zezwoleń na pracę:

 • typu A - to najbardziej popularne zezwolenie na pracę, które dotyczy większości spraw w Polsce, dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z pracodawcą, którego siedziba lub miejsce zamieszkania, albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Polski,
 • typu B - dotyczy cudzoziemca  wykonującego pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji albo prowadzeniu spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, albo w związku z udzieleniem mu prokury  przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy,
 • typu C - dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Polski na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z pracodawcą zagranicznym,
 • typu D - dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Polski i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa),
 • typu E - dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany do Polski na okres przekraczający 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w zezwoleniach typu B, C, D.

Opłaty za wydanie zezwolenia na pracę przedstawiają się następująco:

 • zezwolenie na pracę typu A - 100 zł
 • zezwolenie na pracę typu B - 100 zł
 • zezwolenie na pracę typu C - 100 zł
 • zezwolenie na pracę typu D - 200 zł
 • zezwolenie na pracę typu E - 100 zł
 • przypadku przedłużenia zezwolenia na pracę, opłata wynosi odpowiednio połowę kwot wymienionych powyżej.

Po więcej informacji zachęcamy Państwa do skontaktowania się z nami !

Dowiedz się też o zaproszeniu do pracy dla cudzoziemca.