Zaproszenie do pracy dla cudzoziemca

zaproszenie do pracy dla cudzoziemcaCzym jest zaproszenie do pracy dla cudzoziemca? Często błędnie mylone jest zaproszenie do pracy z oświadczeniem o powierzeniu pracy. Starając się o uzyskanie zezwolenia na pobyt na terytorium RP cudzoziemiec może przedstawić jako dokument potwierdzający możliwość uzyskania wystarczających środków utrzymania zaproszenie. Podmioty, które mogą wystawić takie zaproszenie, jak również to, co musi się w nim znajdować reguluje ustawa o cudzoziemcach.

Kto może wystawić zaproszenie do pracy dla cudzoziemca?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zaproszenie dla cudzoziemca może wystawić obywatel polski zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także:

  • obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  • obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
  • obywatel państwa członkowskiego Konfederacji Szwajcarskiej.

Dotyczy to także członków rodziny wyżej wymienionych, zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na tym terytorium. Jednocześnie zaproszenie dla cudzoziemca może wystawić również cudzoziemiec. Jakie warunki musi spełnić?

Przede wszystkim musi to być osoba, która bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia przebywała legalnie i nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiada zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE. Ostatnią grupą podmiotów uprawnionych do wystawienia omawianego dokumentu są osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające siedzibę na terytorium RP.

Co powinno obejmować zaproszenie dla cudzoziemca?

Pierwszym punktem są dane osoby zapraszającej, a więc jej:

  • imię i nazwisko,
  • data i miejsce urodzenia,
  • obywatelstwo,
  • adres zamieszkania,
  • zawód,
  • rodzaj, seria i numer dowodu tożsamości,

a w przypadku firmy: nazwę, numer REGON, siedzibę osoby prawnej/jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

W kolejnych punktach powinny się znaleźć dane osoby zapraszanej oraz ewentualnie dane członków jej rodziny, jeśli zaproszenie dotyczy cudzoziemca wraz z rodziną. W zaproszeniu bardzo ważne jest również zamieszczenie zobowiązania się zapraszającego do pokrycia kosztów związanych z pobytem i wyjazdem zapraszanego cudzoziemca, w tym kosztów ewentualnego leczenia oraz kosztów związanych z wydalenia z terytorium RP.

W zaproszeniu do pracy dla cudzoziemca należy również ująć określenie czasu, na który zapraszamy cudzoziemca, nazwę organu dokonującego wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń, datę i numer wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz podpis zapraszającego.

Warto również pamiętać o tym, że zaproszenie uzyskuje ważność z chwilą wpisania go – na wniosek zapraszającego – do ewidencji zaproszeń i jest ważne przez okres 12 miesięcy.

Zaproszenie cudzoziemca do Polski

Zatrudnianie obcokrajowców staje się w Polsce coraz bardziej powszechne, jednak proces legalizacji pracy cudzoziemców na terenie Polski wymaga od pracodawców spełnienia wielu obowiązków administracyjnych. Nasza Kancelaria Prawna Migrant oferuje pracodawcom kompleksową obsługę prawną  oraz reprezentowanie przed instytucjami państwowymi w zakresie prawa migracyjnego, administracyjnego, cywilnego oraz prawa podatkowego. Zapewniamy kompleksową obsługę również w zakresie uzyskania zaproszenia dla cudzoziemców, poprzez przygotowanie i złożenie wniosku oraz wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń.

Gwarantujemy wsparcie na każdym etapie procesu legalizacji pobytu i zatrudnienia. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszego wsparcia.

Dowiedz się także o legalizacji pobytu cudzoziemca.