Związek małżeński z cudzoziemcem

Gdzie można zawrzeć związek małżeński z cudzoziemcem?

Polskie prawo przewiduje tylko dwa miejsca w których obywatel Polski może zawrzeć związek małżeński z cudzoziemcem. Zainteresowani powinni udać się osobiście do urzędu stanu cywilnego w Polsce i tam złożyć potrzebne dokumenty oraz zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego, a następnie wyznaczyć datę ślubu. W przypadku gdy cudzoziemiec nie może przyjechać do Polski, co do zasady jedyną możliwością zawarcia związku małżeńskiego jest udanie się do właściwego organu w kraju pochodzenia cudzoziemca i zawarcie tam związku małżeńskiego zgodnie z miejscowymi przepisami. Małżeństwo zawarte przez obywatela Polski w innym kraju jest uznawane przez prawo Polskie. Obywatel Polski może zgłosić fakt zawarcia związku małżeńskiego w innym kraju niż kraj pochodzenia do rejestru urzędu stanu cywilnego. Należy się wówczas zaopatrzyć w dwa odpisy dokumentu potwierdzającego wstąpienie w związek małżeński w innym kraju, przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, ponieważ dokument ten nie zostanie zwrócony przez urząd stanu cywilnego w Polsce.

 

Dokumenty potrzebne do zawarcia związku małżeńskiego z cudzoziemcem w Polsce.

Aby zawrzeć związek małżeński z cudzoziemcem w urzędzie stanu cywilnego w Polsce oprócz podstawowych dokumentów takich jak dokument tożsamości, dowód opłaty skarbowej w wysokości 84 zł, należy przygotować:

 • Akt urodzenia cudzoziemca przetłumaczony na język polski przez konsula lub tłumacza przysięgłego,
 • Dokument potwierdzający, że zgodnie z prawem pochodzenia cudzoziemiec może zawrzeć związek małżeński (dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem cudzoziemiec może wziąć ślub) – dokument ten może zostać wydany przez polskiego konsula w kraju pochodzenia cudzoziemca lub w przypadku wystąpienia nadmiernych trudności cudzoziemiec może zostać zwolniony z tego obowiązku prawomocnym postanowieniem polskiego sądu,
 • Jeżeli cudzoziemiec był wcześniej w innym związku małżeńskim należy złożyć akt zawarcia małżeństwa oraz dokument stwierdzający jego nieważność, oba dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez konsula lub tłumacza przysięgłego.

Przedstawione wyżej dokumenty są podstawowymi załącznikami do zawarcia związku małżeńskiego z cudzoziemcem w Polsce. W zależności od narodowości przyszłego małżonka lub małżonki urząd stanu cywilnego może wzywać do uzupełnienia dodatkowych dokumentów. Na przykład w przypadku obywatela Iranu dodatkowym dokumentem potrzebnym do udzielenia ślubu z obywatelką Polski będzie zaświadczenie o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego z obywatelką Polski wymienioną z imienia i nazwiska. Dokument ten można uzyskać w właściwym organie w kraju pochodzenia lub zostać zwolnionym z tego obowiązku przez prawomocne postanowienie polskiego sądu.

 

Co należy zrobić, aby uzyskać prawomocne postanowienie sądu zwalniające cudzoziemca od obowiązku złożenia dokumentu potwierdzającego zdolność do zawarcia związku małżeńskiego?

W pierwszej kolejności należy skompletować dokumenty potrzebne do złożenia wniosku:

 • Akt urodzenia cudzoziemca przetłumaczony na język polski przez konsula lub tłumacza przysięgłego,
 • Kopia pierwszej strony paszportu,
 • Jeżeli cudzoziemiec był wcześniej w innym związku małżeńskim należy złożyć akt zawarcia małżeństwa oraz dokument stwierdzający jego nieważność, oba dokumenty powinny być przetłumaczone na język Polski przez konsula lub tłumacza przysięgłego,
 • Dowód opłaty od wniosku w wysokości 100 zł.

Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych dokumentów wniosek wraz z załącznikami cudzoziemiec może  złożyć osobiście w biurze podawczym lub wysłać na adres sądu rejonowego (wydział rodzinny i nieletnich) właściwego ze względu na adres zamieszkania cudzoziemca. Legitymacje czynną do złożenia wniosku w sprawie posiada wyłącznie zainteresowany cudzoziemiec, co oznacza, że tylko cudzoziemiec może złożyć ten wniosek. Obywatel polski z którym cudzoziemiec zamierza zawrzeć związek małżeński co do zasady jest z urzędu wzywany jako strona postępowania. Sąd wyznaczy termin posiedzenia na którym będzie badał zasadność wniosku. Postępowanie nie powinno być długotrwałe, może się różnić w zależności od różnych czynników. Od chwili wpływu wniosku do sądu do wydania orzeczenia kończącego sprawę może minąć kilka miesięcy.

Jak uzyskać obywatelstwo polskie? Ślub z cudzoziemcem a nabycie obywatelstwa polskiego

Coraz częściej do naszej Kancelarii trafiają osoby, które są przekonane, iż ślub z cudzoziemcem jest odpowiedzią na pytanie o to, jak rzeczony cudzoziemiec może uzyskać obywatelstwo polskie – status, dzięki któremu wspólne życie i założenie rodziny w Rzeczpospolitej pod względem formalnym będzie znacznie prostsze.

Na samym początku warto wyraźnie podkreślić fakt, iż przekonanie o nabyciu obywatelstwa polskiego przez obcokrajowca po ślubie z obywatelem/obywatelką Rzeczpospolitej jest błędne. Wstąpienie w związek małżeński z osobą, która posiada polskie obywatelstwo, nigdy nie powoduje, że takowe zostanie automatycznie nadane współmałżonkowi tej osoby. Co ważne, ślub z cudzoziemcem nie skutkuje również utratą obywatelstwa polskiego. . Kwestię tę reguluje ustawa o obywatelstwie polskim, która w art. 5 wskazuje, że „zawarcie związku małżeńskiego przez obywatela polskiego z osobą niebędącą obywatelem polskim nie powoduje zmian w obywatelstwie małżonków”. W praktyce obywatel RP nie może w żaden inny sposób utracić swojego obywatelstwa, aniżeli przez jego dobrowolne zrzeczenie. Co jednak z obcokrajowcem, który wstępuje w związek małżeński z osobą posiadającą obywatelstwo polskie?

Jak uzyskać obywatelstwo polskie po ślubie?

To, że nabycie obywatelstwa polskiego nie jest automatyczne po zawarciu związku małżeńskiego nie oznacza, że ślub z cudzoziemcem nie wpływa na tę kwestię. Obcokrajowiec, który zawarł związek małżeński z osobą obywatelstwa polskiego, może uzyskać takie obywatelstwo. Jak uzyskać obywatelstwo polskie po ślubie?

Aby zostać uznanym za obywatela polskiego należy:

 • cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie w Polsce co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawa stałego pobytu,
 • który pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim lub nie ma żadnego obywatelstwa

Oznacza to, że nadanie obywatelstwa polskiego współmałżonkowi polskiego obywatela może nastąpić w ramach postępowania odbywającego się w uproszczonym trybie administracyjnym. W praktyce oznacza to, iż małżeństwo z cudzoziemcem nie jest równoznaczne z uznaniem cudzoziemca za obywatela RP, ale przyspiesza i ułatwia postępowanie mające na celu nadanie takiego obywatelstwa.

Ślub cywilny z cudzoziemcem

W prawie polskim i międzynarodowym istnieje zasada swobody zawierania małżeństw. Przepisy polskie regulują, jakie dokumenty są niezbędne do zawarcia ślubu cywilnego z obcokrajowcem. Jednocześnie możliwość zawarcia małżeństwa przez obcokrajowca jest regulowana przez jego prawo ojczyste. W szczególnych przypadkach niezbędna może się okazać zgoda sądu na ślub z cudzoziemcem. Sytuacja taka ma miejsce wówczas, gdy kraj pochodzenia cudzoziemca nie wystawia zaświadczenia wymaganego w Polsce, lub jeśli istnieją realne trudności w jego uzyskaniu. Polski sąd może - na prośbę obcokrajowca -zwolnić go z konieczności dostarczenia do Urzędu Stanu Cywilnego wymaganego dokumentu.

Ślub konkordatowy z obcokrajowcem

Ślub konkordatowy to ceremonia religijna, która ma równocześnie moc cywilnoprawną. Oznacza to, że zawarte w ten sposób małżeństwo jest uznawane zarówno przez Kościół, jak i przez Państwo Polskie. Zanim jednak dojdzie do zawarcia ślubu konkordatowego z obcokrajowcem, konieczne jest przedłożenie odpowiednich dokumentów w Urzędzie Stanu Cywilnego celem uzyskania zaświadczenia o możliwości zawarcia małżeństwa konkordatowego.

Planując ślub konkordatowy z obcokrajowcem należy przygotować następujące dokumenty:

 • Akt urodzenia obcokrajowca z tłumaczeniem przysięgłym
 • Zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa
 • Ważny paszport
 • Świadectwo chrztu i bierzmowania (w przypadku ślubu kościelnego)

Ślub z nielegalnym imigrantem w Polsce

Ślub z nielegalnym imigrantem w Polsce jest tematem budzącym wiele kontrowersji. W wątpliwość poddaje się przede wszystkim możliwość zawarcia związku małżeńskiego z osobą przebywającą na terenie kraju bez ważnych dokumentów. Podobnie jak w przypadku ślubu cywilnego i konkordatowego cudzoziemiec jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu potwierdzającego, iż zgodnie z prawem swojego kraju może zawrzeć związek małżeński. Jeśli istnieją trudności w uzyskaniu takiego dokumentu, sąd może zwolnić cudzoziemca z tego obowiązku. Co ważne, sąd nie ma kompetencji do sprawdzania legalności pobytu cudzoziemca w Polsce. Oznacza to, że nawet jeśli cudzoziemiec przebywa w Polsce nielegalnie, sędzia nie może odmówić rozpatrzenia wniosku o zawarcie małżeństwa. Podobnie urzędnik stanu cywilnego nie ma prawa odmówić zawarcia małżeństwa powołując się na nielegalny pobyt danej osoby na terytorium RP.

Małżeństwo z cudzoziemcem

Internet, otwarte granice i swobodne możliwości podróżowania spowodowały, że coraz więcej jest młodych par, gdzie obie strony pochodzą z różnych krajów. Coraz więcej obywateli Polski postanawia wziąć ślub z obcokrajowcem. Dlatego małżeństwo z cudzoziemcem to zjawisko coraz bardziej powszechne. Proces globalizacji przyczynił się do zmian regulacji prawnych w tym zakresie. Według polskiego prawa, aby zawrzeć małżeństwo z obywatelem innego państwa, w tym ślub cywilny z obcokrajowcem trzeba jednak dopełnić kilka dodatkowych wymogów formalnych. Niestety często nie jest to procedura prosta. Dlatego zachęcamy Państwa do skorzystania ze wsparcia naszej Kancelarii. Zapewniamy indywidualnie podejście do każdej sprawy i kompleksowo zajmujemy się przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji.

Jeżeli mają Państwo więcej pytań, nasza kancelaria pozostaje do Państwa dyspozycji. Oferujemy obsługę prawną cudzoziemców.