Związek małżeński z cudzoziemcem

Gdzie można zawrzeć związek małżeński z cudzoziemcem?

Polskie prawo przewiduje tylko dwa miejsca w których obywatel Polski może zawrzeć związek małżeński z cudzoziemcem. Zainteresowani powinni udać się osobiście do urzędu stanu cywilnego w Polsce i tam złożyć potrzebne dokumenty oraz zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego, a następnie wyznaczyć datę ślubu. W przypadku gdy cudzoziemiec nie może przyjechać do Polski, co do zasady jedyną możliwością zawarcia związku małżeńskiego jest udanie się do właściwego organu w kraju pochodzenia cudzoziemca i zawarcie tam związku małżeńskiego zgodnie z miejscowymi przepisami. Małżeństwo zawarte przez obywatela Polski w innym kraju jest uznawane przez prawo Polskie. Obywatel Polski może zgłosić fakt zawarcia związku małżeńskiego w innym kraju niż kraj pochodzenia do rejestru urzędu stanu cywilnego. Należy się wówczas zaopatrzyć w dwa odpisy dokumentu potwierdzającego wstąpienie w związek małżeński w innym kraju, przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, ponieważ dokument ten nie zostanie zwrócony przez urząd stanu cywilnego w Polsce.

 

Dokumenty potrzebne do zawarcia związku małżeńskiego z cudzoziemcem w Polsce.

Aby zawrzeć związek małżeński z cudzoziemcem w urzędzie stanu cywilnego w Polsce oprócz podstawowych dokumentów takich jak dokument tożsamości, dowód opłaty skarbowej w wysokości 84 zł, należy przygotować:

  • Akt urodzenia cudzoziemca przetłumaczony na język polski przez konsula lub tłumacza przysięgłego,
  • Dokument potwierdzający, że zgodnie z prawem pochodzenia cudzoziemiec może zawrzeć związek małżeński (dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem cudzoziemiec może wziąć ślub) – dokument ten może zostać wydany przez polskiego konsula w kraju pochodzenia cudzoziemca lub w przypadku wystąpienia nadmiernych trudności cudzoziemiec może zostać zwolniony z tego obowiązku prawomocnym postanowieniem polskiego sądu,
  • Jeżeli cudzoziemiec był wcześniej w innym związku małżeńskim należy złożyć akt zawarcia małżeństwa oraz dokument stwierdzający jego nieważność, oba dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez konsula lub tłumacza przysięgłego.

Przedstawione wyżej dokumenty są podstawowymi załącznikami do zawarcia związku małżeńskiego z cudzoziemcem w Polsce. W zależności od narodowości przyszłego małżonka lub małżonki urząd stanu cywilnego może wzywać do uzupełnienia dodatkowych dokumentów. Na przykład w przypadku obywatela Iranu dodatkowym dokumentem potrzebnym do udzielenia ślubu z obywatelką Polski będzie zaświadczenie o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego z obywatelką Polski wymienioną z imienia i nazwiska. Dokument ten można uzyskać w właściwym organie w kraju pochodzenia lub zostać zwolnionym z tego obowiązku przez prawomocne postanowienie polskiego sądu.

 

Co należy zrobić, aby uzyskać prawomocne postanowienie sądu zwalniające cudzoziemca od obowiązku złożenia dokumentu potwierdzającego zdolność do zawarcia związku małżeńskiego?

W pierwszej kolejności należy skompletować dokumenty potrzebne do złożenia wniosku:

  • Akt urodzenia cudzoziemca przetłumaczony na język polski przez konsula lub tłumacza przysięgłego,
  • Kopia pierwszej strony paszportu,
  • Jeżeli cudzoziemiec był wcześniej w innym związku małżeńskim należy złożyć akt zawarcia małżeństwa oraz dokument stwierdzający jego nieważność, oba dokumenty powinny być przetłumaczone na język Polski przez konsula lub tłumacza przysięgłego,
  • Dowód opłaty od wniosku w wysokości 100 zł.

Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych dokumentów wniosek wraz z załącznikami cudzoziemiec może  złożyć osobiście w biurze podawczym lub wysłać na adres sądu rejonowego (wydział rodzinny i nieletnich) właściwego ze względu na adres zamieszkania cudzoziemca. Legitymacje czynną do złożenia wniosku w sprawie posiada wyłącznie zainteresowany cudzoziemiec, co oznacza, że tylko cudzoziemiec może złożyć ten wniosek. Obywatel polski z którym cudzoziemiec zamierza zawrzeć związek małżeński co do zasady jest z urzędu wzywany jako strona postępowania. Sąd wyznaczy termin posiedzenia na którym będzie badał zasadność wniosku. Postępowanie nie powinno być długotrwałe, może się różnić w zależności od różnych czynników. Od chwili wpływu wniosku do sądu do wydania orzeczenia kończącego sprawę może minąć kilka miesięcy.

Jeżeli mają Państwo więcej pytań, nasza kancelaria pozostaje do Państwa dyspozycji. Oferujemy obsługę prawną cudzoziemców.

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]