Czy pracodawcy zawsze muszą płacić zawyżony podatek dochodowy od dochodów cudzoziemców (np. Ukraińców) ?

W związku z zatrudnieniem cudzoziemców, np. Ukraińców, czy Białorusinów, pracodawcy w pierwszej kolejności muszą zmierzyć się z procedurą legalizacji pracy takich pracowników w ich firmach. Niestety, po jej zakończeniu przed polskimi przedsiębiorcami pojawia się kolejne wyzwanie. Wielu pracodawców zastanawia się jak rozliczyć podatek dochodowy od dochodów pracowników - cudzoziemców i nie wie, że wysokość podatku, który należy zapłacić, może się znacznie różnić. Wybór rozliczenia podatkowego cudzoziemca wiąże się z umową, na jakiej pracuje cudzoziemiec, a także z ustaleniem miejsca zamieszkania cudzoziemca. 
 
W pierwszej kolejności należy ustalić, czy cudzoziemiec podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).
 
W tym celu należy określić czy cudzoziemiec ma miejsce zamieszkania w Polsce. Zgodnie z art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350), dalej jako ustawa o PIT, osoba mająca miejsce zamieszkania na terytorium RP to taka, która posiada w Polsce ośrodek interesów życiowych lub przebywa ponad 183 dni w roku podatkowym. W ślad za treścią art. 3 ust. 1b ustawy o PIT za ośrodek interesów życiowych uważa się posiadanie w RP centrum interesów osobistych lub gospodarczych.
 
Tym samym, żeby cudzoziemiec, żeby w rozumieniu ww. ustawy miał miejsce zamieszkania w Polsce musi:
 • przebywać w kraju ponad 183 dni w roku podatkowym lub
 • jeżeli przebywa w kraju poniżej 183 dni w roku podatkowym:
  - musi mieć w kraju centrum interesów osobistych lub
  - musi mieć w kraju centrum interesów gospodarczych.
Zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wyrażonym w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 22 grudnia 2017 r., numer 0115-KDIT2-2.4011.347.2017.1.HD, w przypadku gdy cudzoziemiec przebywa w Polsce poniżej 183 dni, w dalszym ciągu możliwe jest uznanie, że taki cudzoziemiec ma miejsce zamieszkania na terytorium RP. W tym celu cudzoziemiec musi potwierdzić ten fakt poprzez złożenie oświadczenia, że centrum jego interesów życiowych znajduje się w Polsce. Nasza Kancelaria oferuje Państwu pomoc w sporządzeniu i uargumentowaniu takiego oświadczenia.
 
Rozliczenie podatkowe cudzoziemców można podzielić na 3 warianty w zależności od okoliczności.
 
1. W przypadku, kiedy cudzoziemiec wykonuje powierzoną mu pracę na podstawie:
 • umowy zlecenie, a także
 • przebywa w Polsce ponad 183 dni w roku podatkowym lub
 • przebywa w Polsce poniżej 183 dni, ale złożył oświadczenie o centrum interesów życiowych
to płatnik (czyli każdy polski przedsiębiorca zatrudniający cudzoziemców):
 • pobiera zaliczkę na zasadach ogólnych, a także
 • sporządza PIT-4R wraz z PIT-11.
2. W przypadku, kiedy cudzoziemiec wykonuje powierzoną mu pracę na podstawie:
 • umowy zlecenie, a także
 • przebywa w Polsce poniżej 183 dni (i nie składa oświadczenia)
to płatnik (czyli każdy polski przedsiębiorca zatrudniający cudzoziemców):
 • pobiera 20% zryczałtowanego podatku od przychodu cudzoziemca, a także
 • sporządza PIT-8AR oraz
 • sporządza IFT-1 lub IFT-1R.
Jeżeli po upływie 183 dni okaże się, że cudzoziemiec dalej przebywa w Polsce i dalej pracuje, to po zakończeniu roku podatkowego płatnik:
 • za okres DO 183 dni sporządza IFT-1R, a
 • za okres od momentu, gdy powstał pełny obowiązek podatkowy sporządza PIT-11.
3. W przypadku, kiedy cudzoziemiec wykonuje powierzoną mu pracę na podstawie umowy o pracę, to niezależnie od długości jego pobytu i niezależnie od złożonego oświadczenia o centrum interesów życiowych, podlega opodatkowaniu na zasadach właściwych dla stosunku pracy.
 
Podsumowując, możliwość zastosowania innego rozliczenia cudzoziemca przewiduje powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na podstawie umowy zlecenia. W tym celu konieczne będzie ustalenie miejsca zamieszkania cudzoziemca, co może wiązać się z koniecznością złożenia oświadczenia przez cudzoziemca o posiadaniu centrum interesów życiowych w Polsce, np. poprzez wykazanie zamiaru prowadzenia aktywności zarobkowej na podstawie zezwolenia na pracę.

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania lub mają do sporządzenia rozliczenie podatkowe w związku z zatrudnieniem cudzoziemców, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Oferujemy pomoc prawną przy zatrudnieniu obcokrajowca.