Tarcza Antykryzysowa- przedłużenie pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce

Sytuacja spowodowana ogłoszeniem stanu epidemii koronawirusa COVID-19 wywołującego chorobę SARS-CoV-2 doprowadziła nie tylko do paraliżu na rynku pracy, ale także do powstania licznych pytań po stronie cudzoziemców i pracodawców. Najczęstszymi pytaniami, z którymi zgłaszają się do nas Klienci naszej Kancelarii, są pytania czy można przedłużyć legalność pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce?

Na profilu naszej Kancelarii na Facebook’u umieszczamy najważniejsze wydarzenia i informacje związane ze statusem cudzoziemców w związku z koronawirusem. W dzisiejszym artykule postaramy się nieco szerzej wyjaśnić zmiany ogłoszone przez rząd w tzw. Tarczy Antykryzysowej i odpowiedzieć w jaki sposób ustawa reguluje status cudzoziemców w Polsce w dobie epidemii. W jaki sposób ustawa przedłuża legalność pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce?  

 

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy ulegają przedłużeniu, jeżeli…

Przedsiębiorcy, którzy powierzają pracę swoim pracownikom w oparciu o oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy mogą w dalszym ciągu legalnie zatrudniać cudzoziemców, jeżeli:

- koniec okresu powierzonej pracy przypada w czasie wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Jeżeli powyższe warunek zostanie spełniony, to legalna praca cudzoziemca na oświadczeniu o powierzeniu pracy przedłuża się do 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (w zależności, który obowiązywał jako ostatni).

Oznacza to, że jeżeli koniec ważności oświadczenia o powierzeniu pracy wypadłby w okresie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, to cudzoziemiec może legalnie pracować, oczywiście pod warunkiem, że będzie to praca dla przedsiębiorcy i na warunkach wyraźnie wskazanych w oświadczeniu o powierzeniu pracy. Przypominamy również wszystkim przedsiębiorcom o obowiązku zgłoszenia podjęcia, niepodjęcia oraz zakończenia pracy przez cudzoziemca w oparciu o zarejestrowane oświadczenie o powierzeniu pracy!

 

Zezwolenia na pracę ulegają przedłużeniu, jeżeli…

Sytuacja analogiczna jak przy oświadczeniach o powierzeniu pracy i dotyczy również zezwoleń na pracę sezonową. Przedsiębiorcy, którzy powierzają pracę swoim pracownikom w oparciu o zezwolenie na pracę mogą w dalszym ciągu legalnie zatrudniać cudzoziemców, jeżeli:

- koniec okresu powierzonej pracy przypada w czasie wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

W takiej sytuacji, jeżeli koniec ważności zezwolenia na pracę wypadłby w okresie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, to cudzoziemiec może jeszcze legalnie pracować do 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (w zależności, który obowiązywał jako ostatni).

 

MIT: legalny pobyt zostanie automatycznie przedłużony

Zagadnienie związane z legalnym pobytem w sytuacji spowodowanej koronawirusem COVID-19 i chorobą SARS-CoV-2, to kwestia, która do tej pory stanowi największy problem dla cudzoziemców i pracodawców. Bardzo często spotkaliśmy się z przekonaniem, że legalny pobyt cudzoziemców zostanie automatycznie przedłużony do czasu, gdy epidemia zostanie opanowana, w związku z tym nie trzeba nic robić i cudzoziemcy będą mogli spokojnie wrócić do domów.

Jest to MIT!

Jeżeli legalny pobyt cudzoziemca się kończy (np. na podstawie pobytu w ramach ruchu bezwizowego lub na podstawie wizy), a chciałby przedłużyć swój pobyt w Polsce, to najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu musi złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy. Natomiast, zgodnie z nowymi regulacjami wprowadzonymi w Tarczy Antykryzysowej, jeżeli legalny pobyt cudzoziemca kończy się w okresie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, to termin na złożenie wniosku o pobyt czasowy zostaje przedłużony do 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (w zależności, który obowiązywał jako ostatni).

Dla cudzoziemca oznacza to, że jego pobyt w Polsce będzie legalny tylko wtedy, gdy złoży wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy najpóźniej do 30 dnia od dnia oficjalnego opanowania epidemii.

 

Przedłużenie legalnego pobytu, a przedłużenie pobytu czasowego

Zalegalizowanie pobytu cudzoziemca w Polsce opisane powyżej należy odróżnić od sytuacji, w której cudzoziemiec posiada już zezwolenie na pobyt czasowy (zezwolenie na pobyt stały czy rezydenta UE).

Jeżeli cudzoziemiec ma Kartę Pobytu, analogicznie jak przy pozwoleniach na pracę, a koniec okresu ważności zezwolenia na pobyt przypada w czasie wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, to cudzoziemiec może jeszcze legalnie przebywać w Polsce do 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (w zależności, który obowiązywał jako ostatni).

 

Nasza Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z cudzoziemcami z całego świata. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości związane z przedłużeniem legalnego pobytu i pracy cudzoziemca w Polsce w związku z koronawirusem COVID-19, chorobą SARS-CoV-2 i wprowadzeniem stanu epidemii, jak również w innych kwestiach prawnych, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pakiet-dot-tarczy-antykryzysowej--uchwalony-przez-sejm