Ponaglenie- nowość, która może przyśpieszyć wydanie zezwolenia na pracę i pobyt

Ponaglenie, wprowadzone do Kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.) 1 czerwca 2017 r. ma służyć zwalczaniu opieszałości organów postępowania administracyjnego. Od 1 czerwca 2017 r. bezczynność organów lub przewlekłość postępowania można zaskarżyć za pomocą ponaglenia.

Zarówno dla pracodawców, jak i samych cudzoziemców, ta instytucja może mieć niebywałe znaczenie w kontekście uzyskania zezwolenia na pracę, które wydaje wojewoda. W praktyce okresy oczekiwania na uzyskanie ww. zezwolenia są bardzo długie (co wynika także z dużych ilości wpływających wniosków o wydanie zezwolenia na pracę do urzędów). Często długi okres oczekiwania na zezwolenie na pracę ma negatywne konsekwencję dla pracodawców oraz ubiegających się o nie cudzoziemców. W związku z nowelizacją k.p.a. można walczyć z długim okresem oczekiwania za pomocą ponaglenia.

Zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

  1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność),
  2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie albo do organu prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu wyższego stopnia. W związku z tym ponaglenie w przypadku rozpatrywania sprawy w zakresie wydania zezwolenia na pracę, należy wnieść za pośrednictwem wojewody do właściwego w sprawie ministra (zgodnie z art. 17 k.p.a.).

Wskazać należy, że w przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości organ prowadzący postępowanie niezwłocznie załatwia sprawę oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających bezczynności lub przewlekłości w przyszłości.

Po więcej informacji zachęcamy Państwa do skontaktowania się z nami !

Dowiedz się teżjak zatrudnić Ukraińca