Pobyt bez podatków, jak zrobić?

Jeżeli po 31 grudnia 2021r. zdecydowałeś się na powrót do Polski. Skorzystaj z tzw. Ulgi na powrót. Dzięki niej, dochody, które osiągniesz w Polsce, nie zostaną opodatkowane.

Przychody wolne od podatku

 Osoba przenosząca swoją rezydencję do Polski, a ponadto spełniająca dodatkowe kryteria, ma szansę na to, że jej przychody zostaną objęte ulgą na powrót. Podatku nie zapłaci osoba osiągająca:

  • przychody ze stosunku pracy
  • przychody z umowy zlecenie
  • przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, podatkiem liniowym, 5% stawką lub ryczałtem.

Kryteria uzyskania ulgi

  • Posiada obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej
  • Miała miejsce zamieszkania nieprzerwanie co najmniej przez trzy lata w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, Państwie Izrael, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki
  • Przez pięć lat zamieszkiwała w Polsce, następnie wyjechała na 3 lata kalendarzowe i zdecydowała się na nowo wrócić do Polski. Posiada certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do tego zwolnienia.

Czas trwania ulgi

Ulga trwa przez 4 kolejne lata. Powracający ma prawo sobie wybrać czy chciałby otrzymywać ulgę od początku roku, w którym wrócił lub od początku następnego. Należy jednak pamiętać, że okres nie można rozdzielić.

 

Pamiętaj

Jeżeli kiedykolwiek korzystałeś z takowej ulgi częściowo lub całkowicie, to nie możesz się zgłosić jeszcze raz.