Numer PESEL dla cudzoziemca, a PIT

Wszyscy pracodawcy, którzy zatrudniają w swoich firmach cudzoziemcaców muszą pamiętać o tym, aby cudzoziemiec posiadał numer PESEL. Jest to nowy, kolejny obowiązek nałożony na pracodawców w związku z zatrudnianiem cudzoziemców. Jego spełnienie jest konieczne, aby rozliczyć deklarację PIT-11. W poprzednich latach podatkowych procedura była zdecydowanie prostsza dla pracodawców, bowiem można było rozliczyć pracę cudzoziemca podając jedynie serię i numer jego paszportu.

Na podstawie ustawy z 13 października 1995 roku o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. 1995 nr 142 poz. 702 ze zm.) jedynym właściwym identyfikatorem podatkowym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przybywających na terytorium kraju w celu wykonywania pracy jest numer PESEL. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy obcokrajowiec prowadzi tu działalność gospodarczą i ma nadany NIP, wówczas ten identyfikator co do zasady może być wystarczający do rozliczenia.

Cudzoziemiec zamieszkujący i podejmujący pracę na terenie Polski ma obowiązek wystąpić w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy. Wraz z zameldowaniem cudzoziemca zostaje mu przydzielowny numer PESEL. Cała procedura następuje automatycznie- z urzędu, z momentem wpisania meldunku w systemie. Jeżeli z różnych okoliczności urząd nie będzie miał mozliwości nadania cudzoziemcowi numeru PESEL, należy skierować się do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. W takiej sytuacji należy złożyć druk NIP-7 wraz z oświadczeniem, że cudzoziemiec zamieszkuje pod wskazanym adresem i ma zamiar stałego osiedlenia się w Polsce, jednak w urzędzie odmówiono mu nadania nr PESEL. Po otrzymaniu numeru PESEL należy pamiętać o poinformowaniu urzędu skarbowego o tym fakcie.

Nasza kancelaria oferuje możliwość wystąpienia o nadanie numeru PESEL dla cudzoziemca oraz kompleksową reprezentację przed urzędem.

Należy zwrócić uwagę, że na dopełnienie formalności związanych z nadaniem numeru PESEL cudzoziemcom nie można czekać. Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych skróciła okres przekazywania PIT-11 do urzędu skarbowego. Ponadto przepisy zezwalają na wysyłkę deklaracji wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, czego następstwem jest wyłączenie możliwości składania zeznania w formie papierowej.

Jakie są konsekwencje niedopełnienia formalności? Podsumowując, numerem identyfikacyjnym osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest numer PESEL. Numerem tym muszą być również objęci cudzoziemcy mieszkający i pracujący na terytorium Polski. Pracodawcy powinni zwracać uwagę, czy pracownik ma PESEL, w przeciwnym razie mogą mieć trudność ze sporządzeniem PIT-11. Brak identyfikatora PESEL cudzoziemca może powodować odrzucenie zeznania. Z kolei niezłożenie PIT-11 w terminie oznacza dla pracodawcy sankcje wynikające z kodeksu karnego skarbowego.

Aby uzyskać więcej informacji zachęcamy Państwa do skontaktowania się z nami !