Numer PESEL dla cudzoziemca, a PIT za 2018 rok

Od 1 stycznia 2018 roku wszyscy pracodawcy, którzy zatrudniają w swoich firmach cudzoziemcem muszą pamiętać o tym, aby cudzoziemiec posiadał numer PESEL. Jest to nowy kolejny obowiązek nałożony na pracodawców w związku z zatrudnianiem cudzoziemców. Jego spełnienie jest konieczne, aby rozliczyć deklarację PIT-11 za 2018 rok. W poprzednim roku podatkowym procedura była zdecydowanie prostsza dla pracodawców, bowiem można było rozliczyć pracę cudzoziemca podając jedynie serię i numer jego paszportu.

Cudzoziemiec zamieszkujący i podejmujący pracę na terenie Polski ma obowiązek wystąpić w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy. Wraz z zameldowaniem cudzoziemca zostaje mu przydzielowny numer PESEL. Cała procedura następuje automatycznie- z urzędu, z momentem wpisania meldunku w systemie. Nasza kancelaria oferuje możliwość wystąpienie o nadanie numeru PESEL dla cudzoziemca oraz kompleksową reprezentację przed urzędem.

Na podstawie ustawy z 13 października 1995 roku o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. 1995 nr 142 poz. 702 ze zm.) od 2018 roku jedynym właściwym identyfikatorem podatkowym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przybywających na terytorium kraju w celu wykonywania pracy jest wyłącznie PESEL. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy obcokrajowiec prowadzi tu działalność gospodarczą i ma nadany NIP, wówczas ten identyfikator co do zasady może być wystarczający do rozliczenia.  

Należy zwrócić uwagę, że na dopełnienie formalności związanych z nadaniem numeru PESEL cudzoziemcom nie można czekać. Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych skróciła okres przekazywania PIT-11 do urzędu skarbowego. Wszyscy pracodawcy muszą złożyć to zeznanie za 2018 rok do 31 stycznia 2019 roku. Ponadto przepisy zezwalają na wysyłkę deklaracji wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, czego następstwem jest wyłączenie możliwości składania zeznania w formie papierowej.

Jakie są konsekwencje niedopełnienia formalności? Podsumowując, numerem identyfikacyjnym osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest numer PESEL. Numerem tym muszą być również objęci cudzoziemcy mieszkający i pracujący na terytorium Polski. Pracodawcy powinni zwracać uwagę, czy pracownik ma PESEL, w przeciwnym razie mogą mieć trudność ze sporządzeniem PIT-11. Brak identyfikatora PESEL cudzoziemca może powodować odrzucenie zeznania. Z kolei niezłożenie PIT-11 w terminie oznacza dla pracodawcy sankcje wynikające z kodeksu karnego skarbowego.

Aby uzyskać więcej informacji zachęcamy Państwa do skontaktowania się z nami !

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]