Coś tam llll

legalizacja pobytu cudzoziemców w polsce

Czym jest Niebieska Karta Unii Europejskiej? Dla kogo jest przeznaczona?

p

;lkjihbuilhkbj mjvg bn bn 

 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O NIEBIESKĄ KARTĘ UE?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o Niebieską Kartę UE może starać się cudzoziemiec, który:

 • ukończył studia wyższe albo posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe na poziomie porównywalnym do tego, które miałby, gdyby ukończył studia wyższe;
 • zawarł umowę o pracę/umowę cywilnoprawną na okres co najmniej roku;
 • otrzymuje wynagrodzenie roczne w wysokości nie niższej niż 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym zawarcie umowy ogłaszanego przez GUS - w roku 2020 było to 7751 zł;
 • posiada ubezpieczenie zdrowotne lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów lecenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Niebieska Karta – Jak założyć?

Kryteria otrzymania Niebieskiej Karty EU są w dużej mierze zbliżone do tych, które powinni spełnić cudzoziemcy aplikujący o uzyskanie „zwykłego” pozwolenia na pobyt czasowy i pracę. Do dokumentów zbieżnych w obu procedurach zaliczamy:

 • wypełniony wniosek,
 • załącznik nr1 (wypełniony przez pracodawcę),
 • informację starosty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie w Polsce miejsca zamieszkania,
 • ubezpieczenie zdrowotne (dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenie zdrowotnego lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Dodatkowo cudzoziemcy starający się o wydanie EU Blue Card są zobowiązani do wykazania wynagrodzenia brutto. Roczne wynagrodzenie brutto wynikające z miesięcznego lub rocznego wynagrodzenia, wskazane w umowie, nie może być w tym przypadku niższe niż równowartość 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym zawarcie umowy ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. O emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Procedura składania wniosku

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w ramach EU Blue Card cudzoziemiec musi złożyć osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kartę pobytu cudzoziemiec również musi odebrać osobiście. W celu wydania karty pobytu pobierane są odciski linii papilarnych.

Wymagane w procedurze wnioskowej dokumenty powinny być złożone w języku polskim w oryginałach lub jako kserokopie wraz z oryginałami do wglądu. Do dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie powinno zostać dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego.

Kompletny wniosek wraz z odciskami palców można złożyć podczas  umówionej wizyty. W przypadku składania kserokopii wymaganych dokumentów ich potwierdzenie za zgodność z oryginałem może się odbyć przy składaniu wniosku podczas umówionej wizyty.

Ile trwa wydanie pozwolenia?


Czas oczekiwania na wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na pobyt wynika z przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Ustawy o cudzoziemcach i zależy od indywidualnych okoliczności sprawy. W celu ograniczenia czasu oczekiwania na wydanie decyzji warto zadbać o to, by składany wniosek był kompletny. Każde wezwanie do uzupełnienia brakujących dokumentów w sprawie wydłuża okres trwania postępowania.

Co zyskuje cudzoziemiec dzięki niebieskiej karcie UE? 

Niebieska Karta UE w zamyśle ma na celu pomóc w uzupełnieniu braków kadrowych gospodarek państw Unii Europejskiej i przyciągnąć pracowników o wysokich kwalifikacjach w wyspecjalizowanych dziedzinach. Niebieska Karta UE skierowana jest do osób pracujących między innymi w dziale IT (programistów, architektów aplikacji, architektów danych).

Po uzyskaniu Niebieskiej Karty UE cudzoziemiec może legalnie przebywać w Polsce i wykonywać pracę przez okres nie dłuższy niż 3 lata. Po upływie tego okresu może ubiegać się o kolejne zezwolenie na taki sam okres. Po 2 latach wykonywania pracy cudzoziemiec może zmienić pracodawcę bez konieczności uzyskiwania nowego zezwolenia, co stanowi znaczne ułatwienie.

Na podstawie takiego zezwolenia cudzoziemiec otrzymuje Kartę Pobytu z adnotacją „Niebieska Karta UE”.

 

JAK WYGLĄDA POMOC NASZEJ KANCELARII?

Zdajemy sobie sprawę z tego, iż uzyskanie Niebieskiej Karty Unii Europejskiej wiąże się z wieloma formalnościami po stronie cudzoziemca i pracodawcy. Jako Kancelaria oferujemy kompleksową obsługę i pomoc prawną w uzyskaniu tego zezwolenia. W zależności od potrzeb i oczekiwań pracodawców lub cudzoziemców pomoc prawna może objąć:

 • konsultację (poradę) prawną;
 • profesjonalną i kompleksową obsługę procedury legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemca wraz z przygotowaniem wszelkiej potrzebnej dokumentacji;
 • kontakt i zastępstwo prawne przed urzędami;
 • uzyskanie informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na rynku lokalnym.

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią!