MAŁŻEŃSTWO Z OBYWATELEM EGIPTU I INNYCH AFRYKAŃSKICH PAŃSTW

MAŁŻEŃSTWO Z OBYWATELEM EGIPTU I INNYCH AFRYKAŃSKICH PAŃSTW

Jak wygląda procedura zawarcia związku małżeńskiego z obywatelem Egiptu na terytorium Rzeczypospolitej Polski? Jakie problemy można napotkać, próbując zalegalizować swój związek z obywatelem Egiptu w Polsce? Jakich wymogów formalnych należy dochować, aby żyć długo i szczęśliwie?

 

----NA POCZĄTEK GARSTKA INFORMACJI----

Warto nadmienić, iż w samej polskiej ambasadzie ślub mogą wziąć jedynie polscy obywatele. Zatem, aby zawrzeć związek, który będzie respektowany z punktu widzenia prawnego w Polsce, należy go zawrzeć w Urzędzie Stanu Cywilnego. Żadna bowiem dwustronna umowa pomiędzy Polską a Egiptem nie przewiduje wzajemnego honorowania świadectwa ślubu religijnego.

Z praktycznego punktu widzenia, najwięcej trudności przysparza przyszłym małżonkom zapewnienie dotyczące braku przeszkód małżeńskich. Cenną uwagą w tej kwestii może okazać się to, iż w sytuacji, gdy jedno z przyszłych małżonków przebywa w Polsce, a drugie w Egipcie – każde z nich może złożyć takie zapewnienie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w swoim kraju. Nie ma konieczności, aby zapewnienia zostały złożone wyłącznie w Polsce. Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż są one ważne jedynie przez okres sześciu miesięcy, wobec tego ślub musi odbyć się w dniu, w którym zapewnienia obu małżonków pozostają skuteczne.

                                                                                                                       

----JAKIE DOKUMENTY MUSZĘ PRZYGOTOWAĆ, BY ZAWRZEĆ LEGALNIE ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI?----

Do zawarcia ważnego związku małżeńskiego z obywatelem Egiptu na terenie RP potrzebne są:

  • ważny dokument podróży cudzoziemca
  • zupełny odpis aktu urodzenia (oryginał wraz z tłumaczeniem przysięgłym)
  • w przypadku wdowy lub wdowca – odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka
  • w przypadku osoby rozwiedzionej – odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o rozwodzie lub prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód
  • cudzoziemiec, który zamierza zawrzeć małżeństwo w Polsce musi także złożyć kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego pisemne zapewnienie o tym, że nie wie o istnieniu okoliczności uniemożliwiających zawarcie małżeństwa oraz złożyć dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może je zawrzeć (zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego), chyba że stosownie do przepisów ustawy Prawo prywatne międzynarodowe zdolność cudzoziemca do zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego (taka sytuacja zachodzi w przypadku obywateli Egiptu).

Egipt należy do państw, który nie wydaje ww. dokumentów poświadczających zdolność matrymonialną swoich obywateli. Zatem, aby otrzymać takie zaświadczenie, należy zwrócić się do właściwego sądu rejonowego, który na wniosek cudzoziemca może zwolnić go od złożenia takiego dokumentu w postępowaniu nieprocesowym.

 

-----JAK WYGLĄDA POMOC NASZEJ KANCELARII?----

Zdajemy sobie sprawę z tego, iż uzyskanie wszystkich dokumentów wymaganych do zawarcia związku małżeńskiego z obywatelem Egiptu w Polsce wiąże się z wieloma formalnościami po stronie cudzoziemca. Jako Kancelaria oferujemy kompleksową obsługę i pomoc prawną w uzyskaniu potrzebnych dokumentów. W zależności od potrzeb i oczekiwań pomoc prawna może objąć:

  • konsultację (poradę) prawną;
  • kontakt i zastępstwo prawne przed urzędami stanu cywilnego i konsulatami;
  • profesjonalną i kompleksową obsługę procedury legalizacji związku małżeńskiego z obywatelem Egiptu na terytorium RP wraz z przygotowaniem wszelkich potrzebnych dokumentów.

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią!