Legalizacja pobytu w Polsce

legalizacja pobytu cudzoziemców w polsceNa wstępie warto zauważyć, że aktualna sytuacja epidemiologiczna przyczyniła się do wprowadzenia pewnych zmian w zakresie obowiązujących procedur legalizacji cudzoziemców. Zmiany te mają na celu umożliwienie legalnego pozostania w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Są to szczególne rozwiązania, dlatego należy się liczyć z tym, iż mogą ulegać zmianom wraz ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną w kraju i na świecie.

Legalizacja pobytu cudzoziemca w Polsce była procedurą żmudną i kłopotliwą, czego dowodem jest interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich w MSWiA w roku 2018. Od tego czasu sytuacja uległa znaczącej poprawie, a obcokrajowcy starający się uzyskać legalizację pobytu lub legalizację zatrudnienia mogą uzyskać niezbędne dokumenty w relatywnie krótkim czasie. Nieoceniona w tej kwestii wciąż okazuje się pomoc wysoko wyspecjalizowanych kancelarii prawnych, którym możemy powierzyć obsługę całego procesu legalizacji cudzoziemców.

Legalizacja pobytu cudzoziemca – kraje członkowskie i inne

Procedura legalizacji pobytu cudzoziemca, jak również legalizacja zatrudnienia cudzoziemców znacząco różni się w zależności od kraju pochodzenia obcokrajowca. Obywatele UE, EOG, Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkowie ich rodzin, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają mogą przebywać w Polsce do 3 miesięcy bez konieczności zachowania jakichkolwiek warunków pobytu innych niż posiadanie ważnego dokumentu podróży albo innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i obywatelstwo. Zaś obywatele państw trzecich, aby wjechać i poruszać się po terytorium kraju mogą potrzebować wizy, chyba że są uprawnieni do pobytu w ramach ruchu bezwizowego. Pobyt trwający dłużej niż 3 miesiące wymaga rejestracji (legalizacja cudzoziemców). Dotyczy to obywateli UE, EOG oraz Konfederacji Szwajcarii. Jednocześnie członkowie rodziny niebędący obywatelami wyżej wymienionych krajów muszą uzyskać jakiś dokument pobytowy np. kartę pobytu członka rodziny obywatela RP. Skoro wiemy już jak wygląda legalizacja pobytu cudzoziemca, przyjrzyjmy się procedurze legalizacji zatrudnienia cudzoziemców.

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców

W przypadku obywateli UE, którzy wjechali na terytorium RP w celu poszukiwania pracy nie jest wymaganie spełnienie warunków pobytu. Cudzoziemiec może przebywać na terenie Polski przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, chyba że po tym okresie wykaże, że aktywnie kontynuuje poszukiwanie pracy i ma rzeczywiste szanse na zatrudnienie. Jednocześnie obywatele krajów trzecich są zobowiązani do posiadania ważnego pozwolenia na pobyt i pracę. Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców na tych zasadach obejmuje m.in. obywateli Ukrainy, którzy mogą podjąć legalne zatrudnienie w Polsce w oparciu o pozwolenie na pracę lub oświadczenia.

Dowiedz się też o zaproszeniu do pracy dla cudzoziemca.