Legalizacja pobytu członka rodziny w Polsce – jak to zrobić?

Polskie prawo daje możliwość cudzoziemcom na sprowadzenie do siebie swoich rodzin. Dla cudzoziemców procedura ta często wydaje się bardzo skomplikowana, ale odczucia te wynikają najczęściej z niezrozumienia przepisów oraz procedur załatwienia tego typu spraw w innym państwie.

Na czym polega procedura łączenia rodzin?Pexels.com

Procedura łączenia rodzin to proceder umożliwiający cudzoziemcowi na sprowadzenie rodziny do kraju, w którym aktualnie mieszka. W oparciu o tę procedurę cudzoziemiec ma możliwość zawnioskowania o wyrażenie zgody na legalny przyjazd jego członków rodziny i legalne zamieszkiwanie wraz z nim.

Umożliwienie cudzoziemcom połączenia się z rodziną odgrywa istotną rolę w procesie budowania nowego życia w kraju, którego dotychczas nie znali. Wsparcie rodziny okazuje się wówczas nieocenione.

Kto może ubiegać się o połączenie z rodziną?

Ustawa o cudzoziemcach wymienia osoby posiadające konkretne tytuły pobytowe, dzięki którym mogą skorzystać z procedury łączenia rodzin. Tytułami , które do tego uprawniają są m.in.:

  • zezwolenie na pobyt stały,
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • status uchodźcy,
  • ochrona uzupełniająca,
  • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w celu prowadzenia badań naukowych.

Rodzina, czyli tak naprawdę kto?

Pojęcie „rodzina” niekiedy definiowane jest w sposób różnorodny i każdy rozumie je nieco inaczej. Ustawodawca jednak wyróżnił katalog osób, które mogą skorzystać z procedury łączenia rodzin. Są nimi:

  • małoletnie dziecko cudzoziemca,
  • małoletnie dziecko cudzoziemca, w tym także dziecko przysposobione, pozostające na jego utrzymaniu, nad którym cudzoziemiec sprawuje faktyczną władzę rodzicielską,
  • małoletnie dziecko małżonka cudzoziemca, które pozostaje na utrzymaniu tego małżonka.

Czy trzeba spełniać jakieś warunki?

Aby móc ubiegać się o pobyt czasowy dla członka rodziny konieczne jest przede wszystkim posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego, źródła stabilnego dochodu oraz miejsca zamieszkania na terytorium Polski.

Od czego zacząć?

Procedurę łączenia rodzin należy zacząć od złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy spełniającego określone wymogi formalne. Wniosek ten składa cudzoziemiec zamieszkujący w Polsce w imieniu członka rodziny. Wniosek rozpatrywany jest przez właściwego Wojewodę.

Połączenie z rodziną – jak długo będę czekać na decyzję?

Postępowanie takie powinno zakończyć się w ciągu miesiąca od jego wszczęcia, jednak jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana, na decyzję będzie trzeba poczekać nawet dwa miesiące. Jeśli jakichkolwiek przyczyn postępowanie przedłuży się ponad dwa miesiące, cudzoziemiec powinien zostać poinformowany o tym przez Wojewodę.

Po więcej informacji zachęcamy Państwa do skontaktowania się z nami ! Oferujemy obsługę prawną cudzoziemców.