Legalizacja nielegalnego pobytu cudzoziemca w Polsce

Nielegalny pobyt cudzoziemca wiąże się z licznymi konsekwencjami jak np. wydanie decyzji o deportacji z kraju i zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen nawet na okres 5 lat. Konsekwencjom podlega jednak nie tylko cudzoziemiec, lecz również osoba umożliwiająca cudzoziemcowi nielegalny pobyt – np. pracodawca zatrudniający cudzoziemca, który nie ma zezwolenia na pobyt, naraża się na karę grzywny nawet do 30 000 zł.

Nielegalny pobyt cudzoziemca w Polsce może zostać zalegalizowany na poniższe sposoby:

 1. Przez złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy.

Aby złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy, cudzoziemiec musi spełnić następujące warunki:

 • Posiadać ważne dokumenty podróży
 • Posiadać ważne ubezpieczenie zdrowotne
 • Posiadać środki finansowe na utrzymanie siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu
 • Posiadać miejsce zamieszkania w Polsce
 • Posiadać cel pobytu w Polsce ze względu na inne okoliczności – szczególnie ten wskazany w art. 187 Ustawy o cudzoziemcach

Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy należy złożyć do wojewody właściwego dla miejsca zamieszkania cudzoziemca. Wniosek należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika.

 1. Przez złożenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Cudzoziemiec ma prawo do ubiegania się o udzielenie ochrony międzynarodowej, jeżeli:

 • Przebywa na terytorium Polski (również w areszcie) lub na polskiej granicy
 • Ma obawy, że będzie prześladowany w kraju pochodzenia z powodu rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub poglądów politycznych albo, w przypadku powrotu, będzie poważnie zagrożony karą śmierci i egzekucją, torturami, nieludzkim traktowaniem lub poważnym zagrożeniem życia z powodu powszechnej przemocy lub konfliktu zbrojnego.

Wojewoda może udzielić cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na czas określony, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy.

Ocena szans na zalegalizowanie nielegalnego pobytu cudzoziemca w Polsce.

Ocena szans na zalegalizowanie nielegalnego pobytu cudzoziemca w Polsce zależy od wielu czynników, np.:

 • Długości nielegalnego pobytu cudzoziemca w Polsce
 • Powodu nielegalnego pobytu cudzoziemca w Polsce
 • Dokumentów, jakie posiada cudzoziemiec
 • Okoliczności osobistych cudzoziemca

Porady dla cudzoziemców, którzy chcą zalegalizować nielegalny pobyt w Polsce

Cudzoziemcy, którzy chcą zalegalizować nielegalny pobyt w Polsce, powinni:

 • Poszukać pomocy prawnej. Prawnik imigracyjny może pomóc cudzoziemcowi w przygotowaniu wniosku o zezwolenie na pobyt i reprezentować go w urzędzie.
 • Zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty. Cudzoziemcowi, który chce zalegalizować nielegalny pobyt, należy przedstawić w urzędzie wszystkie dokumenty, które potwierdzają spełnienie warunków legalizacji pobytu. Z pomocą prawną to pełnomocnik poprosi o wymagane dokumenty i zajmie się przedstawieniem dokumentacji w urzędzie.

Być przygotowanym na odmowę. Wniosek o zezwolenie na pobyt może zostać odrzucony, jeśli cudzoziemiec nie spełni wszystkich warunków legalizacji pobytu.