Jak zatrudnić cudzoziemca?

zatrudnienie cudzoziemca spoza ueZatrudnianie cudzoziemców to coraz częstsza praktyka wśród polskich przedsiębiorców. Dotyczy to zarówno zatrudnienia cudzoziemca spoza UE, jak i obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej. O ile w tym drugim przypadku zatrudnienie obcokrajowca nie jest szczególnie problematyczne, o tyle zatrudnienie cudzoziemca spoza UE wymaga spełnienia szeregu wymogów formalnych. Nasz przyszły pracownik musi dysponować ważnym zezwoleniem na pobyt oraz pracę. A jak wygląda zatrudnienie cudzoziemca na umowę zlecenie?

Zatrudnienie cudzoziemca na umowę zlecenie

Jak zatrudnić cudzoziemca na umowę zlecenie? Czy to w ogóle możliwe? Co do zasady, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zatrudnić cudzoziemca na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Warunkiem jest tylko znajomość obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.

Umowa zlecenia polega na zleceniu przez zleceniodawcę wykonania określonej czynności w określonym terminie i wypłaceniu zleceniobiorcy ustalonego wynagrodzenia. Jednocześnie w ramach umowy zleceniobiorca zobowiązuje się do dokonania określonych czynności na rzecz zleceniodawcy z jednoczesnym zachowaniem starannego działania. Zasady rozliczania umowy zlecenie zależą od tego, czy zleceniobiorca posiada inne dochody z tytułu umowy o pracę, czy też umowa zlecenie jest jego jedynym źródłem dochodu. W sytuacji, w której umowa zlecenie stanowi jedyne źródło dochodu z pracy obowiązkowe jest opłacanie wszystkich składek ubezpieczenia społecznego oraz zaliczek na podatek. Jeśli natomiast umowa zlecenia stanowi dodatkowe źródło dochodu, a wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę stanowi przynajmniej minimalne wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne są potrącane przez innego pracodawcę, to składki z tytułu takiej umowy zlecenie są dobrowolne, a wynagrodzenie podlega tylko opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Dotyczy to także obcokrajowców legalnie zatrudnionych na terytorium Rzeczpospolitej.

Obowiązek ubezpieczeń społecznych a zatrudnienie cudzoziemca

Zatrudniając cudzoziemca na umowę zlecenie należy pamiętać o tym, iż podlega on pod obowiązek ubezpieczenia. O kwestii obowiązku ubezpieczeń społecznych decyduje miejsce wykonywania pracy, a także rodzaj zawartej umowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązkowi ubezpieczenia podlegają osoby fizyczne, które na terytorium RP: są pracownikami, wykonują pracę na podstawie umowy agencyjnej/umowy zlecenie, wykonują pracę na podstawie innej umowy o świadczenie usług. W tym ostatnim przypadku stosuje się zgodnie z kodeksem cywilnym przepisy dotyczące zleceń.

Dowiedz się także jak zatrudnić Ukraińca.