Długo czekasz na kartę pobytu?

W artykule opisujemy jakie masz możliwości przyspieszenia wydania karty pobytu. 

               Postępowania w sprawach dotyczących udzielenia zezwolenia na pobyt (karty pobytu) często wiążą się z długim czasem oczekiwania na załatwienie sprawy lub podjęcie jakichkolwiek czynności przez organy administracji. Niezałatwienie sprawy w terminie wskazanym w przepisach definiowane jest jako bezczynność organu, a prowadzenie postępowania dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy określa się jako przewlekłość. W związku z powyższym, jeżeli po złożeniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt lub dokonaniu innej czynności związanej z postępowaniem w Twojej sprawie, organ pozostaje bierny lub działa opieszale (np. nie wydaje decyzji przez dłuższy czas, nie wszczyna postępowania lub w inny sposób nie wykazuje inicjatywy w sprawne zakończenie postępowania), możesz skorzystać z dwóch środków prawnych, które umożliwią Ci zwalczenie nieterminowości organów:

Ponaglenie,

Prawo do złożenia ponaglenia przysługuje Ci od momentu upływu terminu, w którym organ administracji publicznej (np. Wojewoda) zobowiązany był do załatwienia Twojej sprawy. Co do zasady, organy administracji publicznej powinny załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, czyli tak szybko, jak jest to możliwe. Gdyby rozpatrzenie Twojej sprawy wymagało przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, organ powinien załatwić ją nie później niż w ciągu miesiąca, a jeśli okazałaby się szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Przykładowo, decyzję w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy wydaje się w terminie 60 dni. Po upływie wskazanych wyżej terminów możliwym staje się złożenie ponaglenia ze względu na bezczynność organu administracji publicznej.

Jak wspomniano na wstępie, możliwość wniesienia ponaglenia powstaje również w sytuacji przewlekłości, czyli prowadzenia postępowania przez organ, który wprawdzie bierze czynny udział w postępowaniu (a więc podejmuje się czynności), lecz robi to w taki sposób, że postepowanie prowadzone jest dłużej, niż byłoby to potrzebne do załatwienia sprawy.

Tryb postępowania:

  1. Złóż ponaglenie za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie w Twojej sprawie. Poprawnie sporządzone ponaglenie powinno zawierać: a) wskazanie organu, do którego jest kierowane oraz organu za pośrednictwem którego następuje przekazanie ponaglenia do rozpoznania; b) Twoje dane identyfikacyjne (imię, nazwisko); c) Twój adres siedziby lub miejsca zamieszkania; d) Twoje dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail); e) dane Twojego pełnomocnika (jeśli go posiadasz); f) Twój adres korespondencyjny; g) powód ponaglenia; h) wskazanie sprawy, której dotyczy ponaglenie; i) uzasadnienie ponaglenia; j) jaka jest podstawa prawna ponaglenia; k) data i Twój podpis.
  2. W ciągu 7 dni od złożenia ponaglenia, organ prowadzący postępowanie przekaże je do organu wyższego stopnia wraz z niezbędnymi odpisami akt sprawy;
  3. Organ wyższego stopnia po rozpatrzeniu ponaglenia wydaje postanowienie, w którym stwierdza czy w Twojej sprawie doszło do bezczynności lub przewlekłości. Jeżeli Twoja sprawa nie została jeszcze zakończona, a organ wyższego stopnia wskaże w postanowieniu na zaistnienie którejś z form nieterminowości, wyznaczony zostanie termin do załatwienia jej.

Ponaglenie rozpatruje się w terminie 7 dni od daty jego otrzymania

Złożenie ponaglenia w zasadzie jest wolne od opłat. Gdy posiadasz pełnomocnika, musisz wpłacić 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Skarga na bezczynność

Ten środek prawny, w stosunku do ponaglenia, ma charakter subsydiarny. Oznacza to, że skargę na bezczynność wnieść można dopiero po złożeniu ponaglenia bez względu na to, czy i jak zostanie rozpoznane (taki pogląd reprezentuje obecnie orzecznictwo oraz doktryna). Skargę składa się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, który prowadził postępowanie w Twojej sprawie i dopuścił się bezczynności lub przewlekłości. Skarga na bezczynność powinna zawierać: a) określenie stron i wskazanie ich danych (skarżący i organ); b) zarzuty stawiane organowi; c) wnioski o zobowiązanie organu do działania; d) uzasadnienie; e) własnoręczny podpis; f) załączniki.

Sąd, po uwzględnieniu Twojej skargi na bezczynność organu: a) zobowiąże ten organ do wydania w określonym terminie aktu, interpretacji albo do dokonania czynności; b) zobowiąże organ do stwierdzenia albo uznania obowiązków wynikających z prawa; c) stwierdzi, że organ dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania.                  

Skarga na bezczynność podlega opłacie 100 zł.

Sąd uwzględniając skargę na bezczynność może nałożyć na organ grzywnę lub zasądzić odpowiednią sumę pieniężną, której celem będzie zrekompensowanie straty jakiej doznałeś wskutek przewlekłości lub bezczynności.

Dodatkowo, sąd rozpatrując skargę, stwierdza czy bezczynność organu lub przewlekłość postepowania miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. W razie stwierdzenia takich okoliczność,  sąd może Ci przyznać sumę pieniężną, która odpłaci Twój uszczerbek. W takiej sytuacji warto jest wnioskować o przyznanie sumy pieniężnej, której wysokość wynosi maksymalnie pięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w poprzednim roku.

Jeśli masz jakieś problemy z wydaniem karty pobytu zgłoś się do naszego prawnika od spraw cudzoziemców!