Delegowanie pracowników do Niemiec

Outsourcing pracowników do krajów Europy Zachodniej to coraz częstsza praktyka polskich przedsiębiorców zmierzających do rozszerzenia zasięgu obsługiwanego rynku. W Niemczech jesteśmy postrzegani jako pracownicy konkurencyjni, co wynika przede wszystkim z niższych kosztów pracy. Stąd też delegowanie cudzoziemców do Niemiec w celach zarobkowych lub w celu przejściowego świadczenia usług staje się tak bardzo powszechne.

Jako pracodawca zainteresowany delegowaniem pracowników do Niemiec, niezależnie od tego czy działamy w branży outsourcingu pracowniczego, czy  też pod marką własną świadczymy usługi na rzecz niemieckiego konsumenta jesteśmy zobowiązani to przestrzegania określonych przepisów prawa, które regulują pobyt obywateli państw trzecich w Niemczech. Jednym z dokumentów o istotnym znaczeniu jest tutaj Wiza „Vander elst”.

Wiza „Vander elst” a delegowanie cudzoziemców do Niemiec

Wiza „Vander elst” to dokument obowiązujący obywateli państw trzecich, którzy są delegowani do Niemiec w celu przejściowego świadczenia usług. Jak to działa? W myśl przepisów europejskich w sprawie swobody świadczenia usług przedsiębiorstwa z siedzibą w jednym z państw Unii Europejskiej mogą delegować pracowników w celu ograniczonego w czasie świadczenia usług w innym państwie EU. Takie delegowanie pracowników nie wymaga posiadania zezwolenia na pracę, ani innego pozwolenia przewidzianego w prawie zatrudnienia.


Co ważne: Wiza „Vander elst” z reguły nie dotyczy delegowania w ramach jednej firmy, a w więc przejściowego delegowania pracowników (np. z Polski) do filii danego przedsiębiorstwa w Niemczech. Jednocześnie Wiza „Vander elst” nie jest wystarczająca w przypadku, kiedy delegowanie cudzoziemców do Niemiec dotyczy obywateli państw trzecich, którzy ze względu na swoje obywatelstwo generalnie podlegają obowiązkowi wizowemu w Niemczech.

Podsumujmy:

  • Wiza „Vander elst” jest dokumentem realizującym swobodę świadczenia usług przedsiębiorstw z siedzibą w jednym z państw UE.
  • Formalności związanych z delegowaniem cudzoziemców do Niemiec najczęściej nie muszą spełniać firmy niemieckie, które delegują do Niemiec pracowników z filii działających w innych krajach UE.
  • Wiza „Vander elst” nie jest wystarczająca w sytuacji, w której firma z siedzibą w UE deleguje do Niemiec pracownika, który ze względu na swoje obywatelstwo jest w Niemczech objęty obowiązkiem wizowym.

Delegowanie pracowników do Niemiec: Opłaty i procedura

Mimo iż wiza ma na celu uproszczenie formalności związanych z prawem świadczenia usług na terytorium Niemiec, w praktyce jej uzyskanie może nastręczać pewnych trudności. Dlatego, aby przejść przez proces wizowy jak najszybciej i bez problemów warto wiedzieć, jak on przebiega.

Wnioski o wydanie wizy „Vander elst” można składać wyłącznie Dziale Wizowym Ambasady Niemiec w Warszawie. To bardzo istotne, ponieważ Konsulaty Generalne Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, Wrocławiu i Gdański nie wydają wiz i nie udzielają informacji na temat składania wniosków wizowych.

Wniosek należy złożyć osobiście po uprzedniej rezerwacji terminu za pośrednictwem strony internetowej. Co ważne, wniosek zostanie przyjęty wyłącznie po przedłożeniu przez wnioskodawcę kompletu wymaganych dokumentów. Każdy z dokumentów należy przedłożyć w oryginale wraz z dwiema kopiami. Opłata za rozpatrzenie wniosku wynosi ok. 400 złotych (ostateczna opłata jest uzależniona do aktualnego kursu walut, każdorazowo jest to równowartość 75 euro).

Polecamy również zapoznać się z tym jak założyć niebieską kartę.