Cudzoziemiec a prawo jazdy w Polsce

Jak określa ustawa Prawo o ruchu drogowym prawo jazdy może otrzymać osoba, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy. Zgodnie zatem z treścią art. 90 ustawy, prawo jazdy może otrzymać osoba, która:

  • osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek;
  • uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;
  • odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie;
  • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii;
  • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy.

Wymóg pobytu na terytorium RP wprowadzony został ustawą z dnia 29 października 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Natomiast stosownie do treści rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy składa oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 90 ust. 1 pkt 5 ustawy, a cudzoziemiec dołącza ponadto do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.

 

Cudzoziemiec a prawo jazdy w Polsce – kwestie praktyczne.

Wiemy już, jakie wymogi musi spełnić Cudzoziemiec, aby uzyskać prawo jazdy w Polsce z punktu widzenia przepisów prawa. Jak wygląda natomiast cała procedura w praktyce?

Na początek podkreślić należy, że ceny kursów prawa jazdy wahają się obecnie od 1 900 złotych do nawet 2 500 złotych. Jedynie wybrane ośrodki oferują kursy prawa jazdy z wykładowym językiem angielskim lub niemieckim. Jeśli dany ośrodek nie przewiduje takiej możliwości i kurs odbywa się wyłącznie w języku polskim, Cudzoziemcowi podczas trwania całego kursu towarzyszyć powinien tłumacz. Sam egzamin, zarówno teoretyczny jak i praktyczny, nie różni się niczym od tego, do którego podchodzą obywatele RP. Zakres materiału i baza pytań pozostają tożsame. Warto podkreślić, że egzamin teoretyczny Cudzoziemiec zdawać może w języku angielskim albo niemieckim, natomiast podczas egzaminu praktycznego towarzyszyć mu już musi tłumacz przysięgły wpisany na listę tłumaczy przysięgłych przez Ministra Sprawiedliwości. Rekomendujemy, aby był to tłumacz, który posiada już bogate doświadczenie w przedmiocie egzaminów na prawo jazdy.

 

Naturalnie, jak we wszystkich kwestiach związanych z legalizacją pobytu oraz pracy Cudzoziemców, także w sprawie pomocy przy uzyskaniu prawa jazdy zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią!