Świadczenie pieniężne „Rodzina 500+” także dla cudzoziemców- sprawdź czy Ci przysługuje!

Prawo do świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500+” przysługuje nie tylko obywatelom polskim, ale także cudzoziemcom po spełnieniu przez nich warunków określonych w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Prawo do świadczenia z programu „Rodzina 500+” przysługuje cudzoziemcom spełniającym następujące warunki:

  1. do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
  2. jeżeli wynika to z wiążących Polskę dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
  3. przebywającym w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, jeżeli zamieszkują w Polsce z członkami rodzin,
  4. posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują w Polsce z członkami rodzin, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

Wskazać należy, że świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Świadczenie to przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie, w przypadku gdy w rodzinie jest dwoje lub więcej dzieci. Jest to tzw. świadczenie na drugie dziecko.

Natomiast na świadczenie na pierwsze dziecko przysługuje ww. osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł.

Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko wskazanym wyżej osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.200 zł.

Po więcej informacji zachęcamy Państwa do skontaktowania się z nami ! 

Dowiedz się też o legalizacji pobytu cudzoziemca w Polsce.